طراحی و اجرای نمای مسجد الزهرا (س) شهرک آتی ساز

طراحی و اجرای نمای مسجد الزهرا (س) شهرک آتی ساز

طراحی نمای بیرونی مسجد بر اساس در خواست هیئت امنا…

طراحی و اجرای مجموعه یزد بافت

طراحی و اجرای مجموعه زورخانه یزد بافت

طراحی و اجرای برعهده دفتر طراحی طیان میبد بوده که…

طراحی و اجرای مجموعه خانقاه میبد

طراحی و اجرای مجموعه خانقاه میبد

طراحی و اجرای برعهده دفتر طراحی طیان میبد بوده که…