طراحی نمای مسجد سیدالشهدا

طراحی نمای بیرونی مسجد در سال 98 توسط دفتر معماری آجورا انجام گردید. مصالح نما از ترکیب آجر وکاشی هفت رنگ تشکیل گردید. در سردر اصلی از مقرنس استفاده گردید.