طراحی نمای مسجد امیرالمونین (ع) نسیم شهر

طراحی نمای بیرونی مسجد در سال 97 توسط دفتر معماری آجورا انجام گردید. مصالح نما از ترکیب آجر گلبهی وکاشی هفت رنگ با زمینه کرم تشکیل گردید. در سردر اصلی از رسمی بندی استفاده گردید. جناب آقای مهندس مصطفی قنبری به عنوان سرپرست اجرا بوده است.