طراحی فاطمیه اردکان

طراحی و اجرای برعهده دفتر طراحی طیان میبد به سرپرستی مهندس حسین پورمهراب و مهندس علی‌محمد صفایی بوده که دفتر معماری آجورا مسئول تهیه تصاویر سه بعدی طرح بوده است.