دکوراسیون فروشگاه کت و شلوار شهر پوشاک در خیابان باب همایون

شامل میزمدیر، میز دکور، قفسه، اتاق پرو که از یک سرستون طراحی شده در تمامی کارها استفاده شده است.