باز-طراحی امام‌زاده اظهرالدین هشتگرد

امامزاده با ساختمان قدیمی که در طراحی جدید توسط دفتر معماری آجورا در سال 98 به مساحت آن افزوده گردید و با نمای آجری و گلدسته و گنبد آراسته گشت